Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego XOXO WiFi;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polishwifi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Urządzenie – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Urządzeń w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy XOXO WiFi a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Urządzeń.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.xoxowifi.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy XOXO WiFi, działający pod adresem www.xoxowifi.com, prowadzony jest przez firmę: PW NETWORK Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, NIP: 728-25-71-727 Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer, laptop, telefon komórkowy z systemem Windows, Android, IOS
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa XOXO WiFi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Klient dokonujac zamówienia na stronie www.xoxowifi.com oświadcza, że zapoznał się z całą zawartością storny a w szczególności ze storną informacji technicznych FAQ

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. XOXO WiFi zajmuje się wynajmem mobilnych routerów, które mogą być używane na terytorium ponad 100 krajów z całego świata. Z Polish WiFi może korzystać jednocześnie pięć osób (lub pięć urządzeń), bez ponoszenia opłat za roaming danych. Nie oferujemy urządzenia do sprzedaży na tej stronie. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla XOXO WiFi,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Zagrożenia i wyjątki

1. Firma XOXO WiFi podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecześtwa i pełnej łączności Klientowi przez cały czas trwania usługi. Jednak ze względu na charakter technologii mobilnej nie może zapewnić nieprzerwanego, bezbłędnego serwisu dostępu do Internetu.

 2.
Firma XOXO WiFi w szczególności nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest prawnie odpowiedzialna, w przypadku gdy dostęp do sieci zostanie przerwany lub ograniczony z powodu wstrzymania dostaw Internetu (pod warunkiem, że jest to tylko tymczasowe); lub awarii publicznych urządzeń telekomunikacyjnych lub energetycznych; lub przy specjalnych warunkach urbanistycznych (np. użycie w pociągach lub pod ziemią).
Partner usług telekomunikacyjnych XOXO WiFi może zawiesić usługi jednakże firma XOXO WiFi dokłada wszelkich starań, aby wszystkie takie zawieszenia były ograniczone do minimum i zawiadamiają Klienta o takich sytuacjach np.:

    
A) w celu przeprowadzenia konserwacji lub testowania sieci;
    
B) podczas wszelkich awarii technicznych sieci,
    
C) w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci lub zmniejszenie częstości występowania nadużyć finansowych;
    
D) gdzie zidentyfikujemy sztuczny napływ ruchu lub
    
E) ze względu na środki w zakresie planowania awaryjnego.

 
3. XOXO WiFi gwarantuje, że urządzenie zostanie dostarczone w dobrym stanie technicznym, ale XOXO WiFi nie może być odpowiedzialny za działanie Urządzenia lub działanie Sieci, do której jest podłączone Urządzenie.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą zostać czasowo przerwane, opóźnione lub w inny sposób ograniczone z powodu różnych przyczyn, w tym między innymi ograniczeń transmisji lub przerw w transmisji, warunków atmosferycznych, ograniczeń systemów informatycznych, zasięgu sieci, lokalizacji, siły sygnału bezprzewodowego, system sieciowy lub awaria urządzenia.

5. XOXO WiFi nie jest odpowiedzialna za blokady transmisji/aplikacji/storn dokonywanych przez władze Państw, w którym klient obecnie się znajduje np. 
Chiny (Wielki Firewall Chiński).

6. XOXO WiFi nie gwarantuje poprawnego działania aplikacji Voice over IP (VoIP), takich jak Skype, Google Voice, Viber, itp., ponieważ  poprawne działanie w pełni zależy od stanu infrastruktury sieciowej, który jest poza kontrolą XOXO WiFi.

7. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za XOXO WiFi i zabezpiecza go przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami powstałymi w związku z dzierżawą lub niewłaściwym użyciem Urządzenia przez Klienta lub osoby trzecie lub usługi świadczone na jego podstawie, niezależnie od tego, czy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, czy w jakikolwiek inny sposób. To postanowienie o odszkodowaniu pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

8. Klient nie będzie wysuwać roszczeń wobec XOXO WiFi za jakiekolwiek zobowiązania, roszczenia, straty, obrażenia, szkody lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju (w tym utracone korzyści), zarówno bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe przez Urządzenie lub błąd działania Urządzenia, lub za jakiekolwiek opóźnienie, awarię (taką degradację usługi) lub awarię usług.


V. Wykorzystanie danych oraz zmniejszenie prędkości

Operatorzy, z którymi współpracuje XOXO WiFi  dokładają wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą jakość połączenia. Jakość oznacza tutaj stabilność połączenia sieciowego, przesyłanie i pobieranie danych.

Dla krajów o zasięgu 4G:
Jeśli zużyjesz więcej niż 1GB w ciągu jednego dnia możemy być zmuszeni do zmniejszenia prędkości, nie więcej niż 256 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 128kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. Mimo przekroczenia tego limitu i zmniejszenia prędkości, wciąż będziesz mógł korzystać ze swojego XOXO WiFi.

Dla krajów o zasięgu 3G:
Jeśli zużyjesz więcej niż 700MB w ciągu jednego dnia możemy być zmuszeni do zmniejszenia prędkości, nie więcej niż 256 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobieranych, oraz nie więcej niż 128 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych. Mimo przekroczenia tego limitu i zmniejszenia prędkości, wciąż będziesz mógł korzystać ze swojego XOXO WiFi.

Lista krajów obsługujących zasięg 3G/4G dostępna jest w FAQVI. Procedura zawarcia Umowy wynajmu

1. W celu zawarcia Umowy wynajmu za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.xoxowifi.com i dokonać wyboru Urządzeń podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Urządzeń przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Wynajęcie urządzenia jest możliwe na okres od 3 do 90 dni. Okres przedsprzedaży urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty bieżącej.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Urządzenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
7. Informacje o Urządzeniach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z XOXO WiFi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xoxowifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

VII. Dostawa i zwrot

Dostawa:
Po złożeniu zamówienia na  XOXO WiFi, poprosimy Cię o wskazanie adresu (Biuro, Hotel, Apartament itp.), na który zostanie dostarczony wynajmowane urządzenie. Przesyłka zostanie dostarczona do wyznaczonego adresu na 1 -3 dni przed przyjazdem do miejsca przeznaczenia. Pamiętaj, że kurierzy nie pracują w weekendy oraz święta.
Dostawa zamówionych Urządzeń realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS bądź DPD
Koszty i szczegóły dostawy widoczne są na stronie "Zamów".

Zwrot:
Wszystkie zwroty powinny być wykonane przez lokalną ekspresową wysyłkę lub inną usługę kurierską zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi wysyłki, natomaist potiwierdzenie wysyłki (stempel pocztowy) nie może być wydany później niż dwa (2) dni po Dacie Zakończenia Najmu. Sprzęt powinien zostać zwrócony działający i w dobrym stanie technicznym/wizualnym. Klient przejmuje na siebie wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia urządzenia do momentu dotarcia przesyłki do siedziby firmy. W miarę możliwości zalecamy wybranie tylko i wyłącznie "rejestrowanych przesyłek".

Adres do zwrotu towaru:

PW NETWORK
Ziemowita 9/10
92-413 Łódź
POLAND

VIII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Urządzeń podawane są w walutach PLN, EUR, USD.
2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty tylko za pomocą karty kredytowej za pomocą systemu PayU (www.payu.pl) bądź systemu PayPal (www.paypal.com)

IX. Depozyt i rezygnacje

1. Klient upoważnia nas do wykonania pobrania depozytu w wysokości 200Є 250$ 850PLN za pełen pakiet XOXO WiFi. Kwota zwrotna zostanie pobrana od klienta w przypadku zgubienia lub uszkodzenia urządzeń.
 
  • XOXO Hotspot:
- Pełny pakiet: 200Є 250$ 850PLN
- Urządzenie: 170Є 210$ 720PLN
- Multiadapter: 15Є 20$ 65PLN
- Etui: 15Є 20$ 65PLN
 
  • Dodatkowe urządzenia:
- Power Bank: 25Є 30$ 110PLN
- Ładowarka samochodowa: 10Є 12$ 45PLN


2.Jeśli chcesz zrezygnować z usługi bez ponoszenia opłat za anulowanie rezerwacji, należy zrezygnować 4 dni robocze przed zaplanowaną datą odbioru. Są dwa sposobu w jaki możesz anulować zamówienie: za pośrednictwem poczty elektronicznej - napisz do nas support@xoxowifi.com

X. Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest dostępne do zakupu za dodatkową opłatą, która zapewnia pokrycie wszelkich szkód, strat (łącznie z kradzieżą) wszystkich urządzeń, po potrąceniu 50Є (należy pamiętać, że koszt uzyskania przychodu przekracza koszt ubezpieczenia).

W prostych słowach, jeśli kupujesz ubezpieczenie, Twoja maksymalna odpowiedzialność (czyli maksymalna kwota naliczana za szkody) za utratę lub kradzież to 50Є.

Bez ubezpieczenia zostanie naliczony pełny koszt urządzeń liczony w następujący sposób:
170Є 210$ 720PLN urządzenie, 15Є 20$ 65PLN za multidapter, 15Є 20$ 65PLN za etui, 25Є 30$ 110PLN za Power Bank i 10Є 12$ 45PLN za ładowarkę samochodową . Bez dodatkowego wyposażenia (Power bank i ładowarka samochodowa) całkowite obciążenie wynosi 200Є 250$ 850PLN. Uszkodzone urządzenia są definiowane jako urządzenia, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, w tym uszkodzeń kosmetycznych, które znacznie pogarszają wrażenia użytkownika (np. pęknięty ekran).

XI. Reklamacje dotyczące Urządzeń

1. XOXO WiFi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: XOXO WiFi, Ziemowita 9/10,92-413 Łódź, support@xoxowifi.com.
3. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
4. XOXO WiFi nie jest producentem Urządzeń. XOXO WiFi nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. XOXO WiFi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić XOXO WiFi o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: XOXO WiFi, Ziemowita 9/10, 92-413 Łódź, support@xoxowifi.com
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. XOXO WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO WiFi a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy XOXO WiFi a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę XOXO WiFi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

XV. Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu polishwifi.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl